Všeobecné Obchodné Podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je evaTRAVEL s.r.o., so sídlom: 925 85 Neded 56, IČO: 46 609 580, DIČ: 2023483033, IČ DPH: SK2023483033, email: tancoloviragokkertje@gmail.com, tel.č.: 0917532452 (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.zahradatancujucichkvetov.eu alebo kúpa a predaj tovaru prostredníctvom telefonickej objednávky alebo pri osobnej objednávke v kamennom obchode.

Úvodné ustanovenia pre podujatia a predaj vstupeniek

Podujatie:

Podujatie je verejné alebo súkromné podujatie, predstavenie alebo spoločenská akcia najmä kultúrneho a vzdelávacieho charakteru, napr. výstavy, prednášky, kulturno-spoločenské akcie, vzdelávanie, stretnutia, team building, na ktoré sa prostredníctvom webovej stránky je realizovaná predaj vstupeniek a ktoré organizuje spoločnosť evaTRAVEL s.r.o..

Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Vstupenka:

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky.

Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení.

Poukážka:

Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke.

Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.

V prípade, ak je cena Vstupenky vyššia, ako hodnota poukážky, ktorá je použitá na nákup Vstupenky, záujemca o Podujatie doplatí rozdiel medzi kúpnou cenou Vstupenky a hodnotou poukážky v hotovosti, alebo bankovým prevodom na bankový účet organizátora.

V prípade, ak je cena Vstupenky nižšia, ako hodnota poukážky, ktorá je použitá na nákup Vstupenky, organizátor nie je povinný vyplatiť rozdiel  záujemcovi.

Poukážku je možné použiť len jednorazovo, ak v týchto VOP nie je uvedené niečo iné. Poukážku nie je možné vymeniť za peniaze.

Majiteľ vstupenky:

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo na webovej stránke www.zahradatancujucichkvetov.eu. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. evaTRAVEL s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je evaTRAVEL s.r.o. alebo ním poverený subjekt.

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky:

Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená,

Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné chyby bezodkladne reklamovať,

Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba,

Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané,

Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.zahradatancujucichkvetov.eu pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie.

Platba za vstupenky:

Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.zahradatancujucichkvetov.eu, prípadne na predajnom mieste.

Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (cez službu dasboard.stripe). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

Bezprostredne po úhrade vstupenky kúpenej prostredníctvom webovej stránky www.zahradatancujucichkvetov.eu a zaplatenej niektorým z online spôsobov prostredníctvom platobnej brány príde majiteľovi vstupenky na e-mail, ktorý bol uvedený pri úhrade, informácia o práve uskutočnenej objednávke. Na tento e-mail zasiela evaTRAVEL s.r.o. všetky ďalšie informácie ohľadom zakúpenej vstupenky na základe pokynov Usporiadateľa

Spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. odporúča záujemcom o kúpu Vstupenky a Majiteľom vstupeniek informovať sa na webovej stránke www.zahradatancujucichkvetov.eu pred  kúpou Vstupenky o cenách, poplatkoch a možných zľavách. Informácie o zľavách pre jednotlivé Podujatia sú spravidla zobrazené na webovej stránke v popise príslušného Podujatia.

Odstúpenie od zmluvy:

V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.zahradatancujucichkvetov.eu, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s  Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť evaTRAVEL s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@zahradatancujucichkvetov.eu alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu evaTRAVEL s.r.o.,

Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť evaTRAVEL s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ zahradatancujucichkvetov.eu alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu evaTRAVEL s.r.o.,

Spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. je v mene a na účet Usporiadateľa oprávnená odstúpiť od zmluvy so záujemcom o kúpu Vstupenky (Majiteľom vstupenky) v prípade, ak si záujemca o kúpu Vstupenky (Majiteľ vstupenky) rezervuje a/alebo kúpi Vstupenku a/alebo súvisiace služby za cenu, ktorá bola uverejnená omylom (i) v dôsledku internej chyby zamestnanca alebo pracovníka spoločnosti evaTRAVEL s.r.o. alebo Usporiadateľa, alebo (ii) v dôsledku technickej chyby Systému, alebo (iii) ide o zjavnú chybu v zobrazení ceny (napr. cena zjavne nezohľadňuje obvyklú alebo nákupnú cenu alebo je neobvykle nízka, pričom nejde o akciu, alebo v číselnom vyjadrení ceny chýba alebo je navyše jedna alebo viac číslic), a to bez ohľadu na to, že  nesprávna cena je uvedená v potvrdení, ktoré bolo záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky) doručené. Spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúcej vety písomne, pričom odstúpenie je možné zaslať aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú záujemca o kúpu Vstupenky (Majiteľ vstupenky) použil pri rezervovaní a/alebo kúpe Vstupenky, ktorej sa odstúpenie týka, a môže mať aj podobu informácie o zrušení Vstupenky z dôvodu zobrazenia nesprávnej ceny alebo iného relevantného dôvodu podľa tohto bodu. Spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. následne zruší rezerváciu Vstupenku a/alebo samotnú Vstupenku, a na Vstupenku sa bude hľadieť ako na voľnú, pričom spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. ju bude ďalej ponúkať. Spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. je oprávnená ešte pred odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa tohto bodu ponúknuť záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky), ktorého sa toto odstúpenie týka, možnosť doplatiť cenu Vstupenky do výšky správnej ceny, pričom po doplatení ceny Vstupenky zostáva Vstupenka záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky). Spoločnosť evaTRAVEL s.r.o. zašle v prípade doplatenia podľa predchádzajúcej vety záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky) potvrdenie o zaplatení doplatku k cene Vstupenky a/alebo doklad o zaplatení celej správnej ceny Vstupenky.

Úvodné ustanovenia na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho.

Osobnou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom osobného kontaktu  s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky kamenného obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, prostredníctvom telefonickej alebo osobnej objednávky (ďalej len ako „objednávka“).

Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje: 

 • údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
 • údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb
 • údaj o dodacej lehote tovaru
 • názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný
 • údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
 • údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.

Doručovanie tovaru

Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky.V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu došlo počas prepravy, je kupujúci túto skutočnosť povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne najneskôr do 12 hodín od prevzatia. V opačnom prípade sa uvedené poškodenie považuje za poškodenie spôsobené kupujúcim.

Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že akékoľvek spätné doručovania predávajúcemu na dobierku neakceptuje a tieto nebude prijímať, pričom kupujúci sa zaväzuje nezasielať tovar predávajúcemu na dobierku, a kupujúci berie na vedomie, že škoda vzniknutá z porušenia tohto zákazu je pričítaná na škodu kupujúcemu.

Kupujúci je informovaný e-mailom o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

Ak kupujúci neprevezme tovar od kuriéra alebo zo zásielkovne bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. 

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Podmienky pri zakúpení tovaru a spôsob platby

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Kúpna cena produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho je uvedená vždy pri vybranom produkte. Predávajúci nie je platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu a v kamennom obchode s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a v kamennom obchode predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. V prípade, ak sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 EUR, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna cena“) bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo platbou na mieste dodania tovaru alebo iným spôsobom uvedeným v záväznej akceptácii objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Predávajúci má v tomto prípade právo žiadať od kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku.

Definície pojmov:

VOP: sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Predávajúci: je evaTRAVEL s.r.o., so sídlom: 925 85 Neded 56, IČO: 46 609 580, DIČ: 2023483033, , email: tancoloviragokkertje@gmail.com, tel. č.: 0917530452.

Kupujúci: je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim na základe Zmluvy (Objednávky). Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

GDPR:zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávka:v rámci ktorého si kupujúci vyberie tovar, ktorý má záväzný záujem zakúpiť. Zvolí si spôsob doručenia v rámci ktorého sa kupujúci oboznámi s platobnými a ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo záväznej objednávky zadanej prostredníctvom internetového obchodu.

Internetový obchod: obchod, v ktorom si kupujúci môže „na diaľku“ záväzne objednať tovar prostredníctvom webovej stránky www.zahradatancujucichkvetov.eu.

Tovar: akýkoľvek produk, ktorý si kupujúci môže objednať ako tovar v internetovom obchode na webovej stránke www.zahradatancujucichkvetov.eu.

Storno objednávky (neplatí pri kúpe vstupeniek)

Kupujúci má právo stornovať elektronickú, osobnú alebo telefonickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade, že elektronická alebo telefonická objednávka už bola záväzne potvrdená zo strany predávajúceho, kupujúci má právo ju stornovať najneskôr do 24 hodín pred preferovaným alebo dohodnutým termínom dodania produktu podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade elektronickej objednávky s platbou vopred bezhotovostným bankovým prevodom je predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa nahlásenia storna objednávky zo strany kupujúceho, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s kupujúcim v prípade, že objednávku nebolo možné dodať kupujúcemu alebo objednaný produkt nebolo možné dodať kvôli nepredvídateľným technickým prekážkam.

Ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle účinných a platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Ak pri tovare nie je uvedené inak, poskytovaná záruka na tovar je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa nevzťahuje vtedy, ak k poškodeniu, vade, resp. chybe výrobku došlo nesprávnym zaobchádzaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym ošetrovaním tovaru a pod.

Kupujúci je oprávnený predávajúceho vopred kontaktovať za účelom spôsobu vybavenia reklamácie.

V prípade, ak kupujúci chce reklamovať tovar, je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný po dohode s predávajúcim zaslať tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie na adresu predávajúceho, a to ako balík doporučenou zásielkou spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom pri kúpe.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru na reklamáciu a zároveň je v rovnakej lehote povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie a zaslania dokladu o vybavení reklamácie.

Po doručení reklamácie je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho e-mailom, resp. telefonicky za účelom vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť akúkoľvek súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

 • oprava vady tovaru,
 • výmena tovaru,
 • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
 • vrátenie peňazí
 • neuznaním reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 06.07.2023.